ប្រភេទទាំងអស់

ការតាំងពិព័រណ៌ឧស្សាហ៍កម្មអន្តរជាតិ ដាតាង ប្រទេសចិន លើកទី១៦

ពេលវេលា: 2023-08-24 ចុច៖ 33

ពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មស្រោមជើងចិន Datang លើកទី 17 ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុង Zhuji ចាប់ពីថ្ងៃទី 23 ដល់ថ្ងៃទី 25 ខែសីហា ហើយក្រុមហ៊ុន Zhejiang Weihuan Machinery Co., Ltd. បានចូលរួមជាអ្នកតាំងពិព័រណ៍នៅក្នុងពិព័រណ៍នេះ។ នៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះ ក្រុមហ៊ុន Weihuan Machinery បានឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួនបីគឺ 'ពានរង្វាន់ឈានមុខផ្នែកឧស្សាហកម្ម' 'ពានរង្វាន់អ្នកត្រួសត្រាយឌីជីថល' និង 'ពានរង្វាន់សក្តានុពលទីផ្សារ' ។

1

2

3