ਸਾਰੇ ਵਰਗ

ਕੇਸ

ਘਰ> ਕੇਸ

ਪਾਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਡੀ ਵੇਈਹੁਆਨ ਸਾਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਮਾਂ: ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਹਿੱਟ: 207

ਪਾਕ 1

ਪਾਕ 2

ਪਾਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਡੀ ਵੇਈਹੁਆਨ ਸਾਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ.