zonke iindidi
    Ayidibananga naluphi na ulwazi!

    Olunye udidi